Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

a) Poniższy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę F.H.P.U.MAXIM Katarzyna Ostafin Stronie 255,34-145 Stronie. Numer NIP: 551 217 61 24 prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.basniowydom.pl.

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy ,która zawierana jest na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, zwanym dalej Baśniowy Dom.

c) Kupującym to każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba która składa zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.basniowydom.pl zobowiązuje się zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

e) Dokonanie zakupów w sklepie internetowym równoznaczne jest z faktem, iż Klient zapoznał się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.


2. Dane klienta

a) Formularz rejestracyjny wymaga podania danych osobowych Klienta .Jest to niezbędna czynność do przeprowadzenia transakcji. Jednocześnie w interesie Klienta leży przekazanie prawidłowych informacji umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru –Baśniowy Dom nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Baśniowy Dom zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli informacje podane przez klienta są niepełne .Uniemożliwia to dokończenie transakcji np.(brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu lub adresu mailowego).

3. Polityka ochrony prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

Baśniowy Dom zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” . Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.basniowydom.pl jest sprzedaż za pośrednictwem internetu.

b) Baśniowy Dom poprzez zdjęcia własnego autorstwa umożliwia w sposób jak najbardziej dokładny prezentację oferowanych wyrobów. Fotografie mają wysoką jakość i odzwierciedlają rzeczywisty stan i kolorystykę. Mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a rzeczywistym wyglądem przedmiotu- może tak się stać ze względu na zróżnicowane ustawienia graficzne monitorów i Baśniowy Dom nie ponosi za to odpowiedzialności.

5. Zakupy

a) Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.basniowydom.pl

b) Poprzez dodanie produktu do „koszyka”i naciśnięcie przycisku potwierdzam składamy zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia pracownik sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane, zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

d) Zapłatę za zamówienie należy uiścić:

– przelewem na wskazany w zamówieniu rachunek bankowy Baśniowy Dom.

– Baśniowy Dom nie wysyła zamówień Pocztą Polską za pobraniem

e) Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać wyłącznie numer zamówienia .

f) Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku gdy po 6 dniach roboczych nie zostanie odnotowana wpłata na koncie, zamówienie uznaje się za anulowane.

g) Sprzedawca informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez klienta adres e-mail.

h) Faktura będzie wystawiana tylko na wyraźne życzenie kupującego, życzenie otrzymania faktury proszę zgłosić podczas składania zamówienia

j) Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez www.basniowydom.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

6. Ceny

a) Wszystkie ceny na stronach sklepu internetowego Baśniowy Dom są podawane w polskich złotych (PLN) i stanowią ceny brutto.

b) Ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

c) Cena dostawy jest umieszczona przy towarze w chwili składania zamówienia.

7. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest za pomocą Poczty Polskiej , jej koszt jest doliczany do wartości zamówienia zgodnie z podanym na stronie cennikiem.

b) Baśniowy Dom nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź itd.).

d) Na termin realizacji złożonych zamówień składa się czas do potwierdzenia zamówienia przez Klienta , oczekiwania na wpłatę przy przedpłacie, maksymalnie 10 dni roboczych przygotowania do wysyłki oraz czas dostawy.

e) Zamówienia o wartości przekraczającej 300 zł koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej pokrywa firma Baśniowy Dom .

f) Baśniowy Dom nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zaginą z winy poczty polskiej. Na życzenie kupującego istnieje możliwość nadania towaru przesyłką ubezpieczoną . W tym przypadku podczas zamawiania w sklepie basniowydom.pl poprzez dokonanie wyboru przesyłki ubezpieczonej cena wzrasta proporcjonalnie od wartości przedmiotu, ustalana jest indywidualnie .

8. Wady, reklamacje, zwroty

a) Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w terminie do 10 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki. Towar zwracany nie może nosić żadnych oznak użytkowania , musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu I posiadać przyczepioną metkę ,oraz należy dołączyć do niego dowód zakupu. Koszty wysyłki ponosi zwracający. Zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Baśniowy Dom zwraca kwotę ,która równa jest wartości odsyłanego towaru (bez kosztów wysyłki) w ciągu 14 dni roboczych (liczonych od dnia otrzymania przesyłki od kupującego) na wskazane przez klienta konto bankowe. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest wypełnienie formularza zwrotu/wymiany.

Po wypełnieniu formularza zwrotu/wymiany, musi to nastąpić w ciągu 10 dni kalendarzowych liczonych od otrzymania przesyłki należy wysłać zwracany bądź wymieniany towar. Za datę zwrotu towaru przyjmujemy datę jego wysłania (a więc liczy się data stempla pocztowego).

Firma Baśniowy Dom nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem ani za potwierdzeniem odbioru bez wcześniejszego telefonicznego lub e-mailowego ustalenia. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta.

b) Klient zobowiązany jest sprawdzić towar w chwili odbioru . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy uszkodzenia towaru powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą . Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Informujemy iż nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a rzeczywistym wyglądem przedmiotu, mogą wynikać z różnic w ustawień monitorów i nie stanowią przedmiotu reklamacji.
Do wad objętych gwarancją należą uszkodzone zatrzaski, wady fabryczne materiału oraz ewentualne błędy powstałe w procesie wytwórczym produktu .
Przedmiotu reklamacji nie stanowi też towar zakupiony z wyprzedaży .

d) Produkt ,który chcemy zareklamować należy przesłać na swój koszt wraz z dowodem zakupu do siedziby Baśniowy Dom – towar musi być suchy i czysty.

e) Sprzedawca ma prawo nie uznać reklamacji jeśli klient nie posiada dowodu zakupu lub produkt był używany.

f) Sklep Internetowy www.basniowydom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Nie dotyczy to jednak zamówień przyjętych do realizacji.

g) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

h) W przypadku ewentualnych reklamacji należy wypełnić formularz zwrotu/wymiany i wraz z reklamowanym towarem wysłać go na adres siedziby Baśniowy Dom .

9. Prawa autorskie

Firma Baśniowy Dom jest właścicielem prezentowanych na stronie zdjęć . Wszystkie zamieszczone na stronie www.basniowydom.pl produkty oraz zdjęcia podlegają ustawie o ochronie praw autorskich dnia 4 lutego 1994r.

10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@basniowydom.pl